STATUT

STATUT DO POBRANIA

 

TEKST JEDNOLITY


STATUT
UCZNIOWSKIEGO KLUBU PŁYWACKIEGO „MARLIN”
W GRYFINIE

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny


§ 1
Uczniowski Klub Pływacki „Marlin”, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków. Działa w szczególności w takich dyscyplinach sportu jak: pływanie, piłka wodna, pływanie synchroniczne.

§ 2
1.Terenem działania Klubu jest obszar Państw Unii Europejskiej

2.Siedzibą Klubu jest miasto Gryfino

§ 3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 4 i 6 ustawy o sporcie oraz ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną

§ 4
1.Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą –Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 5
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6
Klub UKP Marlin opiera swoją działalność na pracy społecznej i może korzystać z pracy wolontariatu. Do realizacji zadań statutowych może zatrudnić pracowników.


Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 7
Celem Klub jest:
1.Rozwój i popularyzacja sportów wymienionych w § 1 Statutu na terenie powiatu Gryfińskiego i przyległych powiatów.
2.Propagowanie i rozwój kultury fizycznej, podnoszenie sprawności psychofizycznej, profilaktyka zdrowotna i popularyzacja zdrowego stylu życia.
3.Uczestnictwo w rywalizacji sportowej na różnych szczeblach.
Klub realizuje swoje cele, o których mowa w § 7 w szczególności przez:
4.Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
Organizowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku z programem sportowo-rekreacyjnym
Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klub.
Inicjowanie i podejmowanie innej działalności zmierzającej do stałego podnoszenia poziomu sportów pływackich na terenie działania Klubu.
Działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi.
Wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym działalnością statutową, zleconych przez organy administracji publicznej samorządowej.

§ 8
Klub realizuje swoje zadania statutowe w współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 9
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkowie Klub dzielą się na:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych

§ 11
Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Delegatów Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniem w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy-prawo o stowarzyszeniach.
Zgłoszenia propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.


§ 13
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zdeklarują pomoc materialną-finansową dla Klubu.


§ 14
Członkowie wspierający mają prawo do:
Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.
Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.


§ 15
Do obowiązków członków należy:
Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
Godne reprezentowanie barw Klubu. Udział w zawodach i imprezach organizowanych przez PZP, ZOZP, klub i we spółzawodnictwie sportowym
Regularne płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu


§ 16
Członkostwo honorowe nadaje Zarząd dla osób fizycznych szczególnie zasłużonych dla Klubu
Członek honorowy posiada prawo członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych oraz
prawa głosu na Walnym Zebraniu Delegatów.
Członek Honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

§ 17

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
umyślnego naruszenia postanowień statutu,
niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,
działania na szkodę Klubu.
Rozwiązanie się KlubuRozdział 4

Władze Klubu

§ 18
Władzami klubu są:
Walne Zebranie Delegatów Klubu.
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz Klubu trwa cztery lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Delegatów Klubu.
Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.
§ 19
Walne Zebranie Delegatów Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
z własnej inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
na wniosek 1/3 ogółu członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Klubu należy:
uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania
Delegatów Klubu.
Walne Zebranie Delegatów Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie tj. po upływie ½ godziny po jego pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych.
W Walnym Zebraniu Delegatów Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd
Sposób, zasady prowadzenia i dokumentowania Zebrania Delegatów określa jego Regulamin.

§ 21
Zarząd Klubu składa się z trzech do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów Klubu. Zarząd jest uprawniony przez Walne Zebranie Delegatów do uzupełnienia składu Zarządu Klubu w toku jego kadencji poprzez powoływanie dodatkowych (do uzupełnienia liczby siedmiu) członków Zarządu lub w razie rezygnacji członków Zarządu podczas jego kadencji.
Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
Do reprezentacji Klubu do składania w jego imieniu oświadczeń, podpisywania
i podejmowania zobowiązań majątkowych wymagany jest jeden podpis następujących członków Zarządu Prezesa, lub wiceprezesa lub sekretarza.
Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 50% liczby członków Zarządu.
Do kompetencji Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów Klubu, a w szczególności:
reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów Klubu oraz wniosków i uchwał Komisji Rewizyjnej
ustalenia wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej, na każdy rok kalendarzowy. Podwyższenie składki nie może być wyższe niż 30% dotychczasowej stawki.
uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych dotyczących działalności klubu
przyjmowanie i skreślanie członków,
zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
składanie sprawozdań z działalności Klubu
wyróżnianie członków Klubu
nadawanie godności członka honorowego Klubu§ 22
Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 23
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów Klubu.
Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza i jest organem kontrolnym nie podlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkami Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Do czynności Komisji Rewizyjnej należą:
przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 24

Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.


§ 25
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzą tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 26
Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§ 27
W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje-zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Delegatów Klubu - prawo wymierzania następujących kar:
upomnienia,
nagany,
zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów Klubu w terminie 30 dni.
Uchwała Walnego Zebrania Delegatów Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Działalność odpłatna
Klub może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie porządkiem prawnym – wspomagającą działalność statutową
Wszystkie dochody z prowadzonej działalności gospodarczej będą przeznaczone na cele
statutowe Klubu.
Rozdział 7

Majątek i fundusze Klubu


§ 28
Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
opłat wpisowych i składki członkowskie,
dotacje budżetowe za zadania zlecone,
darowizny, zapisy, składki osób prawnych i fizycznych,
dochody z działalności gospodarczej (np. reklama, sprzedaż towarów, usług), wspomagające działalność statutową Klubu.
dochody ze sprzedaży majątku,
majątek,
inne źródła.

§ 29
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagany jest jeden podpis spośród następujących członków Zarządu: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, lub podpisy dwóch członków Zarządu.Rozdział 8
Postanowienia końcowe
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 30
Zabrania się Klubowi:
Udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Klubu zobowiązań osób bliskich. Przez osoby bliskie należy rozumieć osoby wymienione w art.20 pkt 7 lit. A ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie to bezpłatnie lub na preferowanych warunkach.
Wykorzystania majątku Klubu na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


§ 31
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów Klubu podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 32
Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów Klubu podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.