STATUT

 

  Statut do pobrania w formacie PDF

 

 

TEKST JEDNOLITY

STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU PŁYWACKIEGO „MARLIN”

W GRYFINIE

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

Uczniowski Klub Pływacki „Marlin”, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym: uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków. Działa w szczególności w takich dyscyplinach sportu jak: pływanie, piłka wodna, pływanie synchroniczne.

 

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar Państw Unii Europejskiej

2. Siedzibą Klubu jest miasto Gryfino.

 

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej(Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 )oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

 

§ 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą –Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

 

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6

Klub UKP Marlin opiera swoją działalność na pracy społecznej i może korzystać z pracy wolontariatu. Do realizacji zadań statutowych może zatrudnić pracowników.

 

 

 

Rozdział 2

Cel i środki działania

 

§ 7

Celem Klub jest:

1.  Rozwój i popularyzacja sportów wymienionych w § 1 Statutu na terenie powiatu Gryfińskiego i przyległych powiatów.

2.  Propagowanie i rozwój kultury fizycznej, podnoszenie sprawności psychofizycznej, profilaktyka zdrowotna i popularyzacja zdrowego stylu życia.

3.  Uczestnictwo w rywalizacji sportowej na różnych szczeblach.

 

Klub realizuje swoje cele, o których mowa w § 7 w szczególności przez:

1.  Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2.  Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3.  Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4.  Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5.  Organizowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku z programem sportowo- rekreacyjnym

6.  Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

7.  Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

8.  Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klub.

9.  Inicjowanie i podejmowanie innej działalności zmierzającej do stałego podnoszenia poziomu sportów pływackich na terenie działania Klubu.

10. Działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi.

11. Wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym działalnością statutową, zleconych przez organy administracji publicznej samorządowej.

 

§ 8

Klub realizuje swoje zadania statutowe w współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 9

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

Członkowie Klub dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających.

 

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Delegatów Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniem w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy-prawo o stowarzyszeniach.

2. Zgłoszenia propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 13

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zdeklarują pomoc materialną-finansową dla Klubu.

 

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 15

Do obowiązków członków należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu. Udział w zawodach i imprezach organizowanych przez PZP, ZOZP, klub i we spółzawodnictwie sportowym

4. Regularne płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Delegatów Klubu

 

§ 16

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,

c) działania na szkodę Klubu.

3. Rozwiązanie się Klubu.

 

Rozdział 4

Władze Klubu

 

§ 17

Władzami klubu są:

1. Walne Zebranie Delegatów Klubu ,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz Klubu trwa cztery lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Delegatów Klubu.

Uchwały wszystkich władz Klubu zakładają zwykle większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 18

1. Walne Zebranie Delegatów Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 19

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Klubu należy:

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Delegatów Klubu.

2. Walne Zebranie Delegatów Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Delegatów Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd

 

§ 20

1. Zarząd Klubu składa się z 4 - 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

2. Zebranie Zarządu Klubu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi, Wiceprezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

5. W przypadku gdy ustępujący Zarząd lub jego poszczególni członkowie nie uzyskają absolutorium WZD, to wymienieni nie mogą kandydować do nowych władz Klubu.

 

§ 21

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów Klubu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów Klubu,

3. uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5. przyjmowanie i skreślanie członków,

6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

§ 22

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza i jest organem kontrolnym nie podlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Do czynności Komisji Rewizyjnej należą:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

§ 24

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

 

§ 25

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzą tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru

 

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

 

§ 26

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§ 27

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje-zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Delegatów Klubu – prawo wymierzania następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów Klubu w terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Delegatów Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu 

 

§ 28

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

a) opłat wpisowych i składki członkowskie,

b) dotacje budżetowe za zadania zlecone,

c) darowizny, zapisy, składki osób prawnych i fizycznych,

d) dochody z działalności gospodarczej (np. reklama, sprzedaż towarów, usług),wspomagające działalność statutową Klubu.

e) dochody ze sprzedaży majątku,

f) majątek,

g) inne źródła.

 

§ 29

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagany jest jeden podpis spośród następujących członków Zarządu: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 30

Zabrania się Klubowi:

1.  Udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Klubu zobowiązań osób bliskich. Przez osoby bliskie należy rozumieć osoby wymienione w art.20 pkt 7 lit. A ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.  Przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie to bezpłatnie lub na preferowanych warunkach.

3.  Wykorzystania majątku Klubu na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

4.  Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 31

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów Klubu podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 32

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów Klubu podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.